رایان پکیج

جزئیات مقاله

کولرهای آبی برترند یا کولرهای گازی؟

کولرهای آبی برترند یا کولرهای گازی؟

با توجه به بحران کم آبی  و خشکسالی، مصرف آب زیاد کولرهای آبی از معایب این نوع کولر ها به شمار میرود.

اما به علت عدم تولید آلودگی و گازهای سمی برای محیط زیست خطری ندارند.

با توجه به بحران کم آبی  و خشکسالی...